Skip to main content
Het voeren van constructieve en effectieve dialogen met stakeholders is essentieel bij het streven naar collectieve verduurzaming. Het vereist een grondige voorbereiding, strategische benadering en het vermogen om te luisteren naar verschillende perspectieven. Deze longread biedt waardevolle inzichten en vuistregels voor het voeren van succesvolle stakeholderdialogen. Van het doen van vooronderzoek en het vinden van gemeenschappelijke grond tot het opbouwen van vertrouwen en het slim gebruikmaken van digitale tools, ontdek hoe deze richtlijnen kunnen bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid in bedrijventerreinen en daarbuiten.

1. Vooronderzoek naar individuele stakeholders. Om effectieve stakeholderdialogen te voeren, is vooronderzoek naar individuele stakeholders van groot belang. Dit helpt bij het identificeren van de juiste gesprekspartners, het vermijden van valkuilen en het begrijpen van mogelijke reacties. Het uitvoeren van een beknopte rondvraag bij relevante meta-stakeholders kan hierbij helpen.

2. De context van bedrijven en bedrijventerreinen begrijpen. De context waarin bedrijven en bedrijventerreinen zich bevinden, speelt een cruciale rol bij het bevorderen van collectieve verduurzaming. Externe factoren, zoals mobiliteitsproblemen, kunnen de bereidheid van bedrijven om deel te nemen aan duurzaamheidsinitiatieven beïnvloeden. Het is belangrijk om deze contextuele factoren te begrijpen en erop in te spelen.

3. Het vinden van gemeenschappelijke grond. Het identificeren van een gemeenschappelijk belang is essentieel om verschillende organisaties samen te laten werken aan een collectief initiatief. Actief luisteren en transparantie zijn hierbij van groot belang. Door vanaf het begin op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond, kan er een solide basis worden gelegd voor een vruchtbare dialoog.

4. Een thematische focus kiezen. Om diepgang te bereiken binnen de beperkte gesprekstijd, is het noodzakelijk om snel een thematische focus te kiezen. Het is praktisch onmogelijk om alle mogelijke projectideeën uitvoerig te bespreken. Door te kiezen en te snoeien, kan er een gemeenschappelijk begrip ontstaan en kunnen concrete resultaten worden behaald.

5. Denk groot, start klein. Het streven naar klimaatneutrale en klimaatrobuuste bedrijventerreinen vereist ambitie, maar het is belangrijk om realistisch te blijven. Begin met het identificeren van grote uitdagingen, maar zoek ook naar haalbare kick-start ideeën. Het is de combinatie van visie en concrete stappen die tot succes leidt.

6. Snel doorstarten. Voor kansrijke ideeën is het belangrijk om een concreet stappenplan of aanbod aan quick wins te ontwikkelen. Het verstrekken van financiering voor verder onderzoek en het faciliteren van groepsvorming van belanghebbenden die gezamenlijk willen voortgaan, draagt bij aan het behouden van momentum in het proces en vergroot het vertrouwen.

7. Anticiperen met beleid. Stakeholders streven naar snelheid en actie wanneer er een gemeenschappelijke visie en aanpak is ontwikkeld. Het is de verantwoordelijkheid van de stad om vooraf na te denken over de rol en continuïteit die zij kunnen bieden bij het verder uitwerken van projectideeën. Dit bevordert het vertrouwen en de voortgang van het proces.

8. Vertrouwen opbouwen. Het pionieren met collectieve verduurzamingsprojecten vereist vertrouwen van alle betrokken partijen. Als procesbegeleider is het belangrijk om een pad te verlichten waarop stakeholders vertrouwen kunnen opbouwen om samen te werken, uitdagingen aan te gaan en verbindingen te leggen.

9. Het proces niet bruuskeren. Als procesbegeleider is het belangrijk om rekening te houden met de beschikbare tijd en agenda’s van de stakeholders. Soms is het beter om iets meer tijd te nemen en duurzame relaties op te bouwen dan het proces te overhaasten. Geduld kan uiteindelijk leiden tot duurzame samenwerking.

10. Wel invloed, geen controle en spreiding. Hoewel de procesbegeleider invloed heeft op de dialoog, is absolute controle niet haalbaar. Succes hangt af van verschillende factoren, waaronder het team, de procesarchitectuur, de beschikbare tijd en middelen, het juiste momentum en het participatieonderwerp. Om de kans op succes te vergroten, is het belangrijk om de betrokkenheid van diverse stakeholders en projectkansen te waarborgen.

11. Rol van bedrijventerreinverenigingen. De aanwezigheid van een bedrijventerreinvereniging kan zowel voordelig als belemmerend zijn voor collectieve verduurzamingsprojecten. Het hangt af van de dynamiek tussen de leden en het bestuur, evenals de persoonlijke betrokkenheid van de bestuurders. Het is belangrijk om samenwerking te zoeken met bedrijventerreinverenigingen, maar niet afhankelijk te zijn van hun volledige medewerking.

12. Gericht aanspreken van potentiële voortrekkers. Door middel van deskresearch kan de procesbegeleider potentiële voortrekkers identificeren en benaderen. Het is essentieel om personen met affiniteit en ambitie op het gebied van duurzaamheid te activeren en hun steun te verkrijgen. Het opbouwen van een kritische massa en het toekennen van legitimiteit aan de boodschap van de procesbegeleider kan hierdoor worden vergemakkelijkt.

13. Succesvolle gespreksvoering. Voor zakelijke stakeholders en ondernemers is een directe en transparante communicatiestijl effectief. Tijd is kostbaar, dus het is belangrijk om to-the-point te zijn en respect te tonen voor de agenda van de gesprekspartner.

14. Doseren van data en dialoog. Bij het voeren van stakeholdergesprekken is het nodig om zowel kader en data-inzichten te delen als ruimte te bieden voor dialoog. Als vuistregel wordt vaak de 40/60-verdeling gehanteerd, waarbij 40% tot 60% van de tijd wordt besteed aan toelichting en 40% tot 60% aan dialoog. Een goed samengestelde presentatie kan hierbij helpen, maar het is belangrijk om flexibel te zijn en het gesprek aan te passen aan de behoeften en dynamiek van de groep.

15. Digitalisering als hulpmiddel. Het traject heeft aangetoond dat digitale vergaderingen een geschikt alternatief zijn voor fysieke bijeenkomsten, vooral voor groepen tot ongeveer 10 personen. Voor grotere groepen blijft een fysieke bijeenkomst aan te bevelen. Digitale tools zoals GIS-kaarten en digitale polls kunnen de deelnemers ondersteunen en de betrokkenheid vergroten.

Met deze inzichten in gedachten kunnen bedrijventerreinen worden getransformeerd tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste gebieden, waarbij alle stakeholders betrokken zijn en profiteren van collectieve verduurzamingsprojecten.

Benieuwd wat Transition Stories voor jouw organisatie kan betekenen?