Skip to main content

Wouter Cyx

Senior professional & bestuurder

De oprichter en drijvende kracht achter Transition Stories is afgestudeerd als industrieel ingenieur in elektromechanica en heeft een master in Public Management behaald aan de Antwerp Management School.

In 2008 begon hij zijn loopbaan als onderzoeker energie in gebouwen bij VITO. Tussen 2009 en 2013 doceerde hij ook “Energie-efficiëntie in gebouwen” aan de Hogeschool Brussel. In 2011 maakte hij de overstap naar de stad Antwerpen, waar hij verantwoordelijk was voor strategische energieprojecten. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en implementatie van het eerste warmtenet in Antwerpen, gelegen in Nieuw Zuid. Hij was ook betrokken bij het opstellen van de strategische energievisie.

Eind 2016 verliet hij Antwerpen om zich volledig te richten op de oprichting van Kelvin Solutions. Sinds 2018 heeft hij zich toegelegd op de verdere ontwikkeling van warmtebeleidsplannen, beleidsvisie en lokale klimaatplanning, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van Transition Stories in 2019.

Zijn expertise ligt op het gebied van klimaatbeleid, ruimtelijk beleid en stakeholdermanagement. Hij combineert technische kennis met inzichten uit bedrijfskunde en beleidswetenschappen, en heeft geleerd hoe technische projecten kunnen worden vertaald naar een visie die breed maatschappelijk draagvlak geniet.

Referenties

Uitwerken warmtebeleid voor stad Leuven

2024

Structureel uitwerken van het warmtebeleid en het geven van beleidsadvies. LEES MEER

Zonnemakelaar voor stad Antwerpen

2024-2025

Opzetten en uitvoeren van een nieuwe publieke dienstverlening. De zonnemakelaar begeleidt eigenaars van grote daken (> 1000m2) doorheen het overwegen, plannen, ontwerpen en laten installeren van een PV-installatie.

At Last - Ondersteuning van lokale besturen bij de uitrol van hun klimaatplannen in opdracht van de Europese Commissie

2023-2026

Intern reviewen van digitale lesstructuren in dit LIFE-project. TS staat in voor de ontwikkeling en uitrol van een e-learning-programma rond het financieren, organiseren en opvolgen van projecten die voortkomen uit het Klimaatplan van lokale besturen. Piloten bij steden in vier Europese landen, gevolgd door een brede uitrol over het hele continent. LEES MEER

Financiële beleidsraming klimaatplan voor stad Brugge

2023-2024

Financiële consultancy in het kader van het klimaatplan. LEES MEER

Uitwerken communicatiestrategie installatie zonnepanelen voor provincie West-Vlaanderen

2023-2024

Het ontwikkelen van een communicatiestrategie om burgers te stimuleren om zonnepanelen te installeren en lokale besturen te ondersteunen. LEES MEER

Opmaak emissie-inventaris voor stad Antwerpen

2023-2024

Het uitwerken van een indicatorenmodel door middel van dataverzameling, -analyse en berekeningen. LEES MEER

Opleidingen duurzame warmte voor provincie Antwerpen

2023 – 2024

Het organiseren van digitale opleidingen en fysieke workshops om steden en gemeenten daadkracht bij te brengen in het realiseren van hun klimaatplannen. LEES MEER

Opmaak warmteplan voor Energiehuis Oostende

2023 – 2024

Ontwikkelen van het warmteplan van Oostende en verfijning van de warmtezoneringskaart. LEES MEER

Opmaak warmteplan voor de gemeente Grimbergen

2023 – 2024

Opmaak van het warmtebeleidsplan van Grimbergen naar aanleiding van de oproep van Intercommunale Haviland. LEES MEER

Opmaak uitwisselingsovereenkomst voor SOGent

2023

Opmaak overeenkomst uitwisseling van warmte en koude tussen De Waalse Krook en het Wintercircus in Gent. LEES MEER

Externe juryopdracht bij demonstratieprojecten voor Departement Omgeving

2023

Beoordeling van diverse demonstratieprojecten klimaat die onderhevig zijn aan staatssteunregels en een economische insteek hebben. LEES MEER

Opmaak warmteplan voor stad Hasselt

2023

Opmaak warmtebeleidsplan voor Hasselt om richting klimaatneutrale verwarming en koeling te gaan.

Warmtebeleid voor stad Beringen

2023

Projectleider voor de uitwerking van het Beringse warmteplan. Daarnaast werd de stad ondersteund in de uitrol van een warmtenet op de Houtpark site. LEES MEER

One Stop Shop: benchmarkstudie en beleidsadvies voor stad Hasselt

2023

Het afstemmen van de processen en de werking van verschillende stedelijke diensten en partnerorganisaties opdat Hasselaars correcte en volledige renovatieadviezen kunnen bekomen, het begeleidingstraject vlot verloopt en informatie correct en vlot doorstroomt tussen diensten en renovatiebegeleiders.  Hiervoor werden een procesmethodiek en communicatiestrategie ontwikkeld en een procesflow omgezet in een bruikbaar instrument. LEES MEER

Opstarten van samenwerking op de bedrijventerreinen voor stad Gent

2022

Procesleider, procesarchitect en moderator voor de opstart van samenwerkingsprojecten op Gentse bedrijventerreinen rond thema’s als energie, mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie enz. Naast het spotten van kansen bestond de opdracht eruit om draagvlak te zoeken bij bedrijven en dit te verbinden aan concrete financieringsperspectieven voor een doorstart van de kansen. LEES MEER

Organiseren van workshops voor de provincie Antwerpen: Wat na warmtezonering?

2022

Het organiseren van workshops waar meer dan 15 gemeenten begeleid werden bij het prioriteren en zoeken van kansengebieden op basis van de opgemaakte startanalyses warmtezonering. LEES MEER

Transitieprojecten warmte: optimalisatie wijkrenovatieproces Stebo, provincie Limburg

2022

Optimalisatie van het wijkrenovatieproces zoals dit door Stebo wordt aangeboden aan de Limburgse steden en gemeenten. LEES MEER

Klimaatscholen Sint-Niklaas

2022

Projectleider, procesarchitect en moderator voor het opzetten van een werking rond klimaatscholen in Sint-Niklaas. Deze actiedomeinen van deze netwerkalliantie zijn gelinkt aan de 6 pijlers van het klimaatcompact OK Toekomst in Sint-Niklaas. LEES MEER

Participatiestrategie klimaatwijken Leuven

2021 – 2022

De uitwerking van een participatiestrategie rond de thematiek renovatie van klimaatwijken in Leuven in opdracht voor stad Leuven, Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving.  LEES MEER

Duurzaam bedrijventerreinmanagement voor gemeente Maasmechelen

2021

Projectleiding in de vooronderzoeksfase van een marktonderzoek over het opzetten van duurzaam bedrijventerreinmanagement op de bedrijventerreinen Maneborne en Ouder Bunders in Maasmechelen. Het doel was om een solide strategie te bekomen met procesmatige en inhoudelijke lijnen voor de succesvolle lancering van bedrijventerreinmanagement. Na afloop van het vooronderzoek ondersteunt de gemeente gedurende drie werkingsjaren het bedrijventerreinmanagement i.s.m. een door Quares aangestelde parkmanager. LEES MEER

Marktonderzoek naar het opzetten van gedeelde faciliteiten op de bedrijventerreinen in Turnhout

2020 – 2021

Het mee voeren van marktonderzoek naar het opzetten van gedeelde faciliteiten op de bedrijventerreinen in Turnhout. Met als doel de bestaande bedrijventerreinen te transformeren naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. Na selectie werden drie kansrijke thema’s verder uitgewerkt in een lokaal business model. Deze opdracht verliep in samenwerking met Quares.

Uitwerken van een blauwdruk voor bedrijventerreinen van de toekomst voor POM West-Vlaanderen

2020 – 2021

Projectleiding bij het opmaken van een blauwdruk voor transformatie van bestaande bedrijventerreinen naar bedrijventerreinen van de toekomst. Hiervoor werd een methodiek ontwikkeld om aan procesmanagement te doen voor de uitwerking en uitvoering van transitieplannen over zes transformatieassen, waaronder kringloopeconomie, ruimte, mobiliteit, parkmanagement,… LEES MEER

Coaching klimaatplan 2030 voor stad Hoogstraten

2020 – 2021

Ondersteuning en coaching van Hoogstraten bij de opmaak van hun nieuwe klimaatplan 2030.

Warmtezonering Sint-Niklaas voor provincie Oost-Vlaanderen

2019 – 2020

Projectleiding bij het maken van een warmtekaart en warmtezoneringsplan voor Sint-Niklaas, in nauwe samenwerking met interne en externe stakeholders.

Warmtezonering Eeklo en transitvisie Oostveld voor provincie Oost-Vlaanderen

2019 – 2020

Projectleiding bij het maken van een warmtekaart en warmtezoneringsplan op voor Eeklo. De uitwerking van een participatieve transitvisie warmte werd daarna gekoppeld aan de wijk Oostveld in kader van COBEN-Interreg.

Klimaatplan 2030 voor stad Oostende

2020 – 2021

Projectleiding bij de opmaak van het nieuwe klimaatplan 2030 mitigatie van de stad Oostende en het uitwerken van een organisatiestructuur om de samenwerking tussen de verschillende stakeholders te bevorderen. LEES MEER

Warmtewende voor provincie Vlaams-Brabant

2018 – 2019

Opmaak van een warmtekaart, warmtezoneringsplan en warmtebeleidsplan voor de gemeente Asse, Dilbeek en Tienen in kader van het project “Warmtewende”.

Klimaatplan 2030 voor stad Antwerpen

2018 – 2020

Ontwerp van een governancestructuur voor de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in Antwerpen met betrekking tot stedelijke klimaatprojecten. Het controleren en beoordelen van de beleidsmaatregelen, strategieën en beleidsteksten van het klimaatplan. LEES MEER

DOEN - energie- en reststromenmakelaar voor INTERREG-Vlaanderen-Nederland

2018 – 2021

Opmaak van een methodiek en opleiding voor energiemakelaars en reststromenmakelaarschap. De focus lag hier op de koppeling tussen bedrijven op bedrijventerreinen en bedrijventerreinen en de bebouwde omgeving daarrond. LEES MEER

Trajectbegeleiding organisatiestrategie duurzame energie voor Veneco, Destelbergen

2018

Trajectbegeleiding van de streekintercommunale Veneco bij het opmaken van een interne beleidsvisie over de relatie ruimte-energie. Van hieruit werd een nieuwe beleidsstrategie gedefinieerd voor de dienstverlening van Veneco naar de deelnemende gemeenten.

Opleidingen duurzame warmte en warmtebeleid

2017 – 2018

Diverse opleidingen voor ODE-Vlaanderen, stad Sint-Niklaas, PMV over de techniek, economie, ruimtelijke impact en politiek achter duurzame warmte. Van hieruit werd gereflecteerd over de rollen die het doelpubliek hierin kunnen opnemen.

Gasloze verkavelingswijk voor FDME & KB-stichting, Turnhout

2017 – 2018

Het voeren van ruimtelijk, technisch en economisch onderzoek naar de verduurzamingskansen van een bestaande verkavelingswijk in Turnhout.

Beleidsstudie vergroening Vlaamse warmtevoorziening voor Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

2017 – 2018

Holistische studie naar de state-of-art over groene warmte in Vlaanderen.

Van hieruit werden een aantal game-changing beleidsstrategieën voor de diverse bestuursniveaus in Vlaanderen voorgesteld. LEES MEER

Warmtenet Nieuw Zuid voor stad Antwerpen

2011 – 2016

Projectleiding in het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, ontwikkelen van businessmodellen, beheren van projectcommunicatie, onderhandelen over contracten en aanbestedingen en het monitoren van de uitvoering bij de ontwikkeling van het warmtenet Nieuw Zuid, het opstellen van een gebiedsstrategie voor de uitbreiding van de ISVAG-oven,… LEES MEER

Diverse EU-projecten voor VITO & stad Antwerpen

2008 – 2016

Onderzoek voor diverse projecten als STRATEGO, IEE-Tabula en meer.

Wil je op de hoogte blijven van de projecten waarin we momenteel actief zijn?

Volg ons op LinkedIn

Heb je een vraag voor ons?

Neem snel contact met ons op!