Algemene voorwaarden

(v20200426)

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, prijsopgaven of andere geschriften gedaan en overeenkomsten gesloten waarbij Transition Stories BV optreedt als leverancier c.q. dienstverlener van welke aard ook en waarbij de opdrachtgever(s) (hierna “opdrachtgever”) geen consument is (zijn) in de zin van art. I.1,2 van het Wetboek van Economisch Recht. De opdrachtgever verklaart daarvan kennis te hebben genomen.

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten zelfs indien deze niet in tegenspraak zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst die afzonderlijk voor akkoord wordt ondertekend door Transition Stories BV. Dergelijke afwijking is steeds beperkt tot het voorwerp van de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden steeds onverkort gelden en maken zij integraal deel uit van de gebeurlijke schriftelijke overeenkomst. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of gebeurlijk te sluiten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de verkochte goederen en/of geleverde diensten. Transition Stories BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de verkochte goederen of geleverde diensten niet geschikt zijn voor het door de opdrachtgever beoogde gebruik of doel, tenzij dit gebruik of doel expliciet als essentieel deel van een schriftelijke overeenkomst voorafgaandelijk uitdrukkelijk gemeld is aan Transition Stories BV.

Prijsoffertes en bestellingen

Transition Stories BV is alleen gebonden aan door haar bevoegde personen getekende prijsoffertes, bestellingen of andere documenten.

Geen enkele offerte, bestelling of ander document is bindend voor Transition Stories BV indien het niet voorafgaandelijk en uitdrukkelijk werd aanvaard door Transition Stories BV.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst is elke offerte of ander document uitgaande van Transition Stories BV geldig gedurende dertig kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de offerte.

Door het plaatsen of ondertekenen van een bestelling accepteert de opdrachtgever de inhoud van deze algemene voorwaarden en bevestigt hij, dat hij daarvan kennis genomen heeft en deze uitdrukkelijk aanvaardt.

Prijzen en prijswijzigingen

Alle gehanteerde prijzen worden vermeld in EURO, exclusief BTW of andere taksen.

Elke door de opdrachtgever gevraagde wijziging van de oorspronkelijke bestelling zal hem gefactureerd worden aan de in die periode bij Transition Stories BV geldende tarieven. Deze wijzigingen zijn steeds onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Facturatie en betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst is iedere factuur betaalbaar op de zetel van de vennootschap na afloop van een termijn van dertig kalenderdagen na factuurdatum. De prijs wordt pas als betaald beschouwd wanneer Transition Stories BV het bedrag effectief ontvangen heeft.

Bij niet-tijdelijke betaling van een factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidsinterest verschuldigd ten bedrage van 2% van het bedrag in hoofdsom per begonnen maand vertraging, te vermeerderen met een minimum van 40,00 EUR, onverminderd het recht van Transition Stories BV om hogere schade te bewijzen.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur of bij een andere ernstige tekortkoming aan de prestaties in hoofde van de opdrachtgever behoudt Transition Stories BV zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding haar prestaties op te schorten of als vervallen te beschouwen c.q. de orders van de betrokken opdrachtgever te annuleren en een schadevergoeding gelijk aan 25 procent van voormelde te betalen hoofdsom meer aankleven te vorderen. Bovendien behoudt Transition Stories BV zich het recht voor een hogere vergoeding in rechte te vorderen als de opgelopen schade groter is en de forfaitaire vergoeding niet genoeg is om deze schade goed te maken. De aan de eventuele terugvordering van de facturen verbonden kosten zijn tevens ten laste van de opdrachtgever.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

Partijen komen overeen om steeds wederzijdse schuldvergelijking toe te staan tussen opeisbare schuldvorderingen die zij jegens elkaar bezitten.

Leverings- en diensttermijnen

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst geeft het respecteren van de in de offertes en overeenkomsten of andere documenten vermelde leverings- c.q. diensttermijnen enkel aanleiding tot middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis. De overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

De opdrachtgever zal in geen geval schadevergoeding kunnen eisen of een contractbreuk kunnen inroepen als de levering omwille van volgende omstandigheden niet binnen de termijnen kan plaatsvinden: overmacht, gewapend conflict, bedrijfsstoringen, vakbondsacties en stakingen die de firma of de transportdiensten treffen, terroristische daden en, in het algemeen, elke gebeurtenis buiten de wil van Transition Stories BV.

Eigendom – Intellectuele eigendom en copyright

Alle geleverde goederen en materialen blijven eigendom van Transition Stories BV tot aan de volledige betaling daarvan.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst blijft Transition Stories BV eigenaar van alle industriële en intellectuele rechten van de aan de opdrachtgever geleverde goederen c.q. diensten, met inbegrip van de auteursrechten, tekeningen, modellen of een ander intellectueel eigendomsrecht verbonden aan haar onderzoeksverslagen.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst, behoudt Transition Stories BV zich het recht voor van elke publicatie.

Aanvaarding en aansprakelijkheid

De geleverde prestaties worden geacht aanvaard te zijn van zodra zij vrij ter beschikking werden gesteld aan de opdrachtgever, of door deze op om het even welke manier in gebruik werden genomen.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst verbindt Transition Stories BV zich slechts tot een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis wat betreft de te verstrekken prestaties.

Transition Stories BV is nooit verantwoordelijk voor goederen of diensten van derden, onder meer in het geval deze deel uitmaken of geïncorporeerd zijn in haar goederen of diensten. Indien en voor zover Transition Stories BV zelf goederen of diensten van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van diens overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Transition Stories BV voor die goederen of diensten in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derden door Transition Stories BV verhaald wordt.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst, moeten klachten over geleverde prestaties binnen dertig kalenderdagen na de levering per aangetekende brief aan Transition Stories BV ter kennis worden gebracht, bij gebreke waaraan Transition Stories BV bevrijd is van enige aansprakelijkheid, de opdrachtgever geacht wordt de diensten van Transition Stories BV voorbehoudloos te hebben aanvaard en de betrokken facturatie integraal betaalbaar wordt.

Ingeval van tijdige én gegronde klacht, zal de herstelplicht van Transition Stories BV voor zoveel als mogelijk enkel bestaan uit het herstel in natura binnen een redelijke termijn van het voorwerp van de klacht.

Alleszins zal Transition Stories BV nooit instaan voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, verlies van besparingen, verlies van opportuniteiten, bedrijfsstagnatie en schade aan derden), en zal de aansprakelijkheid van Transition Stories BV nooit hoger zijn dan de betaalde vergoeding voor de desbetreffende levering c.q. dienst.

Onverkort het voorgaande wordt in alle gevallen de aansprakelijkheid van Transition Stories BV tot vergoeding van de schade die de opdrachtgever door de fout van Transition Stories BV gebeurlijk zou lijden, beperkt tot het deel van de schade tussen €5.000 en €250.000 (per schadegeval en per verzekeringsjaar), behoudens in geval van een opzettelijke fout van Transition Stories BV in welk geval geen beperking van aansprakelijkheid zal gelden.

De opdrachtgever zal Transition Stories BV vrijwaren voor elke aanspraak van derden tegen Transition Stories BV die voormelde drempels zou overschrijden.

Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

In geval van betwisting is de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout alleen bevoegd.

Enkel het Belgische recht is van toepassing met uitsluiting van haar regels inzake internationaal privaatrecht.