Skip to main content

Algemene voorwaarden

(v20240322)

  1. Onze gegevens

De maatschappelijke zetel en postadres van Transition Stories BV is gevestigd op Kastelein 142a, 2300 Turnhout. Transition Stories BV is werkzaam in de kantoren van de OMC-site, Slachthuisstraat 96, 2300 Turnhout en  Mundo-a, Turnhoutsebaan 139a, 2140 Borgerhout.

Transition Stories BV staat ingeschreven in het handelsregister met BTW-nummer BE 0726.745.477.

Ons bereiken kan via info@transitionstories.be of via onze LinkedIn-pagina.

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, prijsopgaven of andere geschriften gedaan en overeenkomsten gesloten waarbij Transition Stories BV optreedt als leverancier c.q. dienstverlener van welke aard ook en waarbij de opdrachtgever(s) (hierna “opdrachtgever”) geen consument is (zijn) in de zin van art. I.1,2 van het Wetboek van Economisch Recht. De opdrachtgever verklaart daarvan kennis te hebben genomen.

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht ze wel of niet in overeenstemming zijn met de eigen algemene voorwaarden. Tenzij deze expliciet van toepassing zouden zijn in het kader van een overheidsopdracht waaraan Transition Stories deelneemt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst die afzonderlijk voor akkoord wordt ondertekend door Transition Stories BV. Dergelijke afwijking is steeds beperkt tot het voorwerp van de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden betrekking heeft. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden steeds onverkort gelden en maken zij integraal deel uit van de gebeurlijke schriftelijke overeenkomst. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of gebeurlijk te sluiten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de verkochte goederen en/of geleverde diensten. Transition Stories BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer blijkt dat de verkochte goederen of geleverde diensten niet geschikt zijn voor het door de opdrachtgever beoogde gebruik of doel, tenzij dit gebruik of doel expliciet als essentieel deel van een schriftelijke overeenkomst voorafgaandelijk uitdrukkelijk gemeld is aan Transition Stories BV.

In geval van geschil is de Belgische wetgeving van toepassing, ook wanneer de opdrachtgever in het buitenland woont.

  1. Prijsoffertes en bestellingen

Transition Stories BV is alleen gebonden aan de door zijn bevoegde personen getekende prijsoffertes, bestellingen of andere documenten.

Geen enkele offerte, bestelling of ander document is bindend voor Transition Stories BV indien het niet voorafgaandelijk en uitdrukkelijk werd aanvaard door Transition Stories BV.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst is elke offerte of ander document uitgaande van Transition Stories BV geldig gedurende dertig kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de offerte.

Door het plaatsen of ondertekenen van een bestelling accepteert de opdrachtgever de inhoud van deze algemene voorwaarden en bevestigt hij, dat hij daarvan kennisgenomen heeft en deze uitdrukkelijk aanvaardt.

  1. Prijzen en prijswijzigingen

Alle gehanteerde prijzen worden vermeld in EUR, exclusief BTW of andere taksen.

Elke door de opdrachtgever gevraagde wijziging van de oorspronkelijke bestelling zal hem gefactureerd worden aan de in die periode bij Transition Stories BV geldende tarieven. Deze wijzigingen zijn steeds onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

  1. Facturatie en betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst is iedere factuur betaalbaar op de zetel van de vennootschap na afloop van een termijn van dertig kalenderdagen na factuurdatum. De prijs wordt pas als betaald beschouwd wanneer Transition Stories BV het volledige bedrag effectief  ontvangen heeft.

Bij niet-tijdelijke betaling van een factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidsinterest verschuldigd ten bedrage van 2% van het bedrag in hoofdsom per begonnen maand vertraging, te vermeerderen met een minimum van 40,00 EUR, onverminderd het recht van Transition Stories BV om hogere schade te bewijzen.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur of ernstige nalatigheid in de uitvoering door de opdrachtgever, kan Transition Stories BV zonder verdere waarschuwing haar dienstverlening opschorten, de betreffende overeenkomst als ontbonden beschouwen, of de bestellingen van de betreffende opdrachtgever annuleren, zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voortvloeit. Indien nodig kan Transition Stories BV ook aanspraak maken op een schadevergoeding die gelijk is aan 25 procent van het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.

Daarnaast behoudt Transition Stories BV het recht om in geval van aanzienlijke schade, die de forfaitaire schadevergoeding te boven gaat, een hogere vergoeding te eisen via juridische stappen. Alle kosten verbonden aan de eventuele terugvordering van facturen zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

Partijen komen overeen om steeds wederzijdse schuldvergelijking toe te staan tussen opeisbare schuldvorderingen die zij ten opzichte van elkaar bezitten.

  1. Leverings- en diensttermijnen

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst geeft het respecteren van de in de offertes en overeenkomsten of andere documenten vermelde leverings- c.q. diensttermijnen enkel aanleiding tot middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis. De overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

De opdrachtgever zal in geen geval schadevergoeding kunnen eisen of een contractbreuk kunnen inroepen als de levering omwille van volgende omstandigheden niet binnen de termijnen kan plaatsvinden: overmacht, gewapend conflict, bedrijfsstoringen, vakbondsacties en stakingen die de firma of de transportdiensten treffen, terroristische daden en, in het algemeen, elke gebeurtenis buiten de wil van Transition Stories BV.

  1. Eigendom – Intellectuele eigendom en copyright

Alle geleverde goederen en materialen blijven eigendom van Transition Stories BV tot aan de volledige betaling daarvan.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst blijft Transition Stories BV eigenaar van alle industriële en intellectuele rechten van de aan de opdrachtgever geleverde goederen c.q. diensten, met inbegrip van de auteursrechten, tekeningen, modellen of een ander intellectueel eigendomsrecht verbonden aan zijn onderzoeksverslagen.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door

Transition Stories BV. Delen van informatie van de website https://transitionstories.be door middel van de social media icons is wel toegestaan.

Tenzij er een specifieke schriftelijke overeenkomst is waarin iets anders is bepaald, behoudt Transition Stories BV zich het recht om elke vorm van publicatie uit te voeren.

  1. Aanvaarding en aansprakelijkheid

De geleverde prestaties worden geacht aanvaard te zijn van zodra zij vrij ter beschikking werden gesteld aan de opdrachtgever, of door deze op om het even welke manier in gebruik werden genomen.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst verbindt Transition Stories BV zich slechts tot een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis wat betreft de te verstrekken prestaties.

Transition Stories BV kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor goederen of diensten van derden, onder meer in het geval deze deel uitmaken of geïncorporeerd zijn in haar goederen of diensten. Indien en voor zover Transition Stories BV zelf goederen of diensten van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van diens overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Transition Stories BV voor die goederen of diensten in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derden door Transition Stories BV verhaald wordt.

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst, moeten klachten over geleverde prestaties binnen dertig kalenderdagen na de levering per aangetekende brief aan Transition Stories BV ter kennis worden gebracht. Wanneer de termijn van dertig kalenderdagen niet werd gerespecteerd, kan Transition Stories BV niet verantwoordelijk gehouden worden en wordt geacht dat de opdrachtgever de diensten van Transition Stories BV heeft aanvaard waardoor de betrokken facturatie integraal betaalbaar wordt.

In geval van een tijdige en gerechtvaardigde klacht zal Transition Stories BV proberen het probleem te verhelpen door, indien mogelijk, het betreffende aspect in natura en binnen een redelijke termijn te herstellen.

Alleszins zal Transition Stories BV nooit instaan voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, verlies van besparingen, verlies van opportuniteiten, bedrijfsstagnatie en schade aan derden), en zal de aansprakelijkheid van Transition Stories BV nooit hoger zijn dan de betaalde vergoeding voor de desbetreffende levering c.q. dienst.

Onverkort het voorgaande wordt in alle gevallen de aansprakelijkheid van Transition Stories BV tot vergoeding van de schade die de opdrachtgever door de fout van Transition Stories BV gebeurlijk zou lijden, beperkt tot het deel van de schade tussen €5.000 en €250.000 (per schadegeval en per verzekeringsjaar), behoudens in geval van een opzettelijke fout van Transition Stories BV in welk geval geen beperking van aansprakelijkheid zal gelden.

De opdrachtgever zal Transition Stories BV vrijwaren voor elke aanspraak van derden tegen Transition Stories BV die voormelde drempels zou overschrijden.

  1. Gebruik van de website

Transition Stories BV doet er alles aan om zijn website te vrijwaren van hackers, virussen, defecten en spam, maar kan niet garanderen dat dit zo is. Bijgevolg kan Transition Stories BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die de bezoeker en/of de gebruikte apparatuur van de bezoeker oploopt tijdens het raadplegen van  https://transitionstories.be.

  1. Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout. Alleen het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van haar regels inzake internationaal privaatrecht, ook als de opdrachtgever in het buitenland woont.